spoločnosti AQUAMAT s.r.o., kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš platné od 1.7.2014

 
1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia na to, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:
AQUAMAT s.r.o. kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kupujúci (zákazník):
 Kupujúci (spotrebiteľ podľa občianskeho zákonníka) odovzdá pri zahájení obchodného vzťahu predávajúcemu svoje kontaktné údaje.
 Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvdrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim.

 

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

 

3. Predmet objednávky

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Taktiež použité obrázky produktov sú len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnosti. V prípade vážnejších nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať a informovať o tom.
 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 

4. Objednanie tovaru

Kupujúci prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach predávajúceho vykoná objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho presnú špecifikáciu, tovarové číslo, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho, spôsob platby a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí i s cenou tovaru. Spätná úprava ceny nie je možná.

K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom a to max. do 48 hodín od jej obdržania, resp. v najbližší pracovný deň (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný došlo k výraznej zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, k vypredaniu zo skladu dodávateľa, resp. uvedenia novej verzie produktu dodávateľom, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

 

5. Platobné podmienky

Objednaný tovar môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

• pri prevzatí tovaru formou dobierky (Kuriérska spoločnosť)
• platbou vopred na predfaktúru (prevodom sumy na náš účet - 2625714491/1100 Tatrabanka a.s.)
• v hotovosti pri osobnom odbere tovaru

Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkom predávajúceho. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch a v prípadoch objednávky neštandardného tovaru (alebo tovaru "na objednávku"), si predávajúci vyhradzuje právo úhrady finančnej zálohy kupujúcim vo výške 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude zarátaná k celkovej kúpnej cene.

 

6. Ceny

Cena tovaru

Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru v dobe objednávky platné na Slovensku. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia.


Balné, poštovné, prepravné

V prípade zaslania tovaru zmluvnou kuriérskou spoločnosťou resp. inak dohodnotou dopravou bude prepravné a balné stanovené individuálne v závislosti od hmotnosti balíka, počtu balíkov a vzdialenosti. Taktiež v prípade rozmerovo a váhovo nadštandartného tovaru bude výška prepravného dohodnutá individuálne.

V prípade zaslania tovaru mimo Slovenska bude cena za balné, poštovné, resp. prepravné dohodnutá s kupujúcim individuálne.


7. Dodacie podmienky a prevzatie tovaru

Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky
 e-mailom. Väčšina zásielok je doručená zákazníkovi do 2 až 14 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni.
 Doručenie tovaru je na území SR vykonávané prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Prepravca zmluvnej kuriérskej spoločnosti telefonicky kontaktuje kupujúceho v deň doručenia zásielky, aby s nim dohodol podrobnosti odovzdania, oznámi mu približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti.
 Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu. Obaly tovaru nesmú byť porušené, prerezané či inak poškodené. V takom prípade je nutné s prepravcom spísať a zdokumentovať jej poškodenie a ihneď nás o tom informovať. V opačnom prípade nenesieme zodpovednosť za poškodenie tovaru prepravcom.

 
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniťa o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru v prítomnosti zástupcu predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný zabezpečiť takú prepravu tovaru, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

 V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Kupujúci podaním reklamácie predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 18 Zákona.

 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“), alebo na základe vyjadrenia výrobcu. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 30 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená musel vedieť.

 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, pri nemožnom opravení výrobku výmenou tovaru za nový, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie ku­pujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho na základe týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení za nový.

 Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom: výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru týchto reklamačných a obchodných podmienok.

 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom sú­du.
 

Tovar si kupujúci osobne môže prevziať aj priamo v našej prevádzke:
AQUAMAT s.r.o. kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

V prípade, že kupujúci neprevezme predmet plnenia zmluvy a to z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. napriek dohodnutému termínu nie je prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.